9/9-12   

      

                         Hane                                                                                               Hane

16/9-12

                                                                                                                              

                                                                                                                                                              Hane                                                                           Hane